Census LOIS Statistik

Census LOIS Statistik

Census LOIS Statistik
Eksempel på kortlægning af nøgletal fra Census LOIS Statistik
Med LOIS Statistik kan du nemt bringe dine data i spil og hurtigt udarbejde et solidt og professionelt grundlag for datadrevne beslutninger i din organisation samt besvarelse af spørgsmål fra de respektive forvaltninger.

LOIS Statistik er en værktøjskasse, der leverer mere end 40 forskellige geografiske nøgletal vedr. borgere, boliger, flytninger, virksomheder og meget andet. Disse data kan eksempelvis anvendes til at foretage geografisk kortlægning af sociale forhold eller bosættelsesfaktorer, men også danne grundlag for ad hoc-analyser, befolkningsprognoser, kommuneplanlægning eller monitorering af forebyggende indsatser.

Løsningen rummer helt unikke data vedr. borgere, deres familie- og boligforhold etc., som muliggør multivariable analyser af demografiske forhold. Sådanne analyser kunne eksempelvis beskrive middellevetiden i et geografisk afgrænset område, forholdet mellem til- og fraflytninger, tilflytteres foretrukne boligtype, fordelingen af aldersgrupper eller måske et områdes generelle stabilitet i forhold til bosættelse.

Systemet kan anvende kommunens egne distrikts-inddelinger som input og levere de ønskede nøgletalsdata baseret på disse geografiske områder. Alle de resulterende data kan enten vises på kort, gennem MS Excel eller alternativt i kommunens eksisterende LedelsesInformationsSystem.

LOIS Statistik er en MS SQL Server-databaseløsning, som kræver adgang til enten LOIS PRO eller en lignende masterdatabase indeholdende ejendoms- og CPR-data.

Eksempler på geografiske nøgletal der kan opgøres på egne distrikter:

 • Aldersfordeling
 • Livsfasefordeling
 • Statsborgerskabsfordeling
 • Familietypefordeling
 • Husstandsstørrelsesfordeling
 • Flyttematrix
 • Beboelsesstatus (boliger)
 • Boligstørrelsesfordeling
 • Boligtypefordeling
 • Branchefordeling (virksomheder)
 • Arbejdspladsfordeling (virksomheder)
 • Uddannelsesniveaufordeling (geodemografi)
 • Beskæftigelsestypefordeling (geodemografi)
 • Indkomstfordeling (geodemografi)