LIFA Census

LIFA Census løsning

Flyttemønstre

Ny viden om borgerne og et bedre beslutningsgrundlag

Hvad tjener kommunens tilflyttere? Hvor bosætter de sig? Hvad er deres uddannelsesniveau? Er kommunens virksomheder i fremgang? Er landsbyerne levedygtige?

Arbejder du med planlægning i en kommunal forvaltning, ved du, at disse temaer har stor politisk bevågenhed.

Med nøgletalsdatabasen LIFA Census vil du i langt højere grad kunne besvare politikernes spørgsmål med faktabaserede svar, ligesom du kan få be- eller afkræftet formodninger. LIFA Census er et stærkt værktøj til kommunale plan- og udviklingsopgaver. LIFA Census giver ny viden om borgere og virksomheder og understøtter, at kommunen kan høste værdien af egne data og træffe beslutninger på et faktabaseret grundlag.
LIFA Census er en nøgletalsdatabase, der forenkler komplekse data om borgernes leveforhold og præferencer og øger værdien af kommunens egne data

Census tilfører kommunale data værdi

Kort fortalt er LIFA Census en nøgletalsdatabase, der indeholder dagligt opdaterede informationer fra kommunens administrative registre, beriget med en lang række socioøkonomiske oplysninger om borgeren, familien og husstanden.

Ny viden
De socioøkonomiske data indeholder statistiske oplysninger om borgerens indkomst, formue, uddannelse og socialklasse m.m. samt mere bløde oplysninger om livsstil og forbrugspræferencer.

Bedre beslutningsgrundlag
LIFA Census åbner nye muligheder for, at kommunen kan arbejde dataunderstøttet og basere processer og planlægning på et faktabaseret grundlag.

Strategisk redskab
Kombinationen af offentlige data og kommunens egne data udfolder ny viden, der kan bruges til at udvikle og effektivisere mange områder. LIFA Census er et stærkt værktøj, der både kan bruges til at udforske nye muligheder, understøtte kommunens ledelsesinformation og ikke mindst prioritere strategiske tiltag.Bedre ledelsesinformation

Flytteanalyse baseret på nøgletal

LIFA Census styrker ikke alene kommunens viden om borgere og virksomheder. Med mere end 40 forskellige geografiske nøgletal giver nøgletalsdatabasen også kommunen mulighed for at udforske en række nye områder eksempelvis geografisk kortlægning af sociale forhold.

Nøgletalsdatabasen kan bl.a. danne grundlag for ad hoc analyser, befolkningsprognoser, kommuneplanlægning, monitorering af forebyggende indsatser og meget mere.

Bosætnings- og flytteanalyser
Indsigt i eksisterende flyttemønstre og kommunens borgersammensætning er første skridt i retning af en datadreven bosætningsindsats. Hvem bor her? Hvor i kommunen bor de? Hvilke præferencer har de? Hvad tjener de? Hvor kommer de fra? Hvilket uddannelsesniveau har de? Ja, spørgsmålene er mange og flere kan føjes til. LIFA Census giver svar på spørgsmålene og et bedre grundlag for en fokuseret og effektiv bosætningskampagne.

LIFA Census kan anvende kommunens egne distriktsinddelinger og levere nøgletalsdata baseret på disse geografiske områder. Resulterende data kan enten vises på kort, gennem Power BI, Targit, Excel og lign. eller alternativt i kommunens eksisterende ledelsesinformationssystem.

Bedre udnyttelse af kommunens egne data

Alle landets 98 kommuner arbejder hver dag med grunddata i forskellige registre som CPR, BBR osv. I Svendborg Kommune har de med LIFA Census taget skridtet videre. Her drager kommunens medarbejdere nu fordel af at kunne inddrage geodemografiske data i analysearbejdet og sammenkoble data fra de forskellige registre. En mulighed de længe har efterspurgt.

Styrket planlægning
Især planafdelingen har taget det nye værktøj til sig, da de ved at medtage geodemografiske parametre har mulighed for at udarbejde skræddersyede analyser, som styrker planlægningen og giver et overskueligt billede af eksempelvis flyttemønstre, befolkningsudvikling og demografisk sårbarhed.

Kommunen er opdelt i 13 plandistrikter, som hver især er meget forskellige. Med LIFA Census kan de nu arbejde med data helt nede på det enkelte plandistriktsniveau, hvilket giver nogle helt nye muligheder. Som sidegevinst får kommunen
■ be- eller afkræftet opstillede teser
■ et større kendskab til sine borgere
■ et mere oplyst og dataunderstøttet beslutningsgrundlag.

Fremtidsperspektiver
I Svendborg Kommune ser de stort fremtidigt potentiale i LIFA Census, da der er et stigende behov for ledelsesinformation, som altid er opdateret med nyeste viden og data. Data som kommunens medarbejdere altid har lige ved hånden og nemt kan tilgå via LIFA Census.
”Med LIFA Census er vi blevet mere dataunderstøttede og har fået et bedre vidensgrundlag til at træffe strategiske beslutninger og skabe handlingsplaner, der virker.” Astrid Krarup Andersen, specialkonsulent, Svendborg Kommune
Landsbyudvikling

Andre anvendelsesområder

Planlægning på velfærdsområdet
Udbygningsplaner for daginstitutioner, skoler og ældreboliger skal afstemmes med borgernes efterspørgsel og behov.

Her kan LIFA Census bidrage med nye perspektiver ved at tilføre viden og overblik over borgernes behov i lokalområdet.

Eksempelvis kan LIFA Census identificere lokale forskelle i borgernes alder og deres forventede levetid, når de visiteres til plejehjem. Parametre der kan have stor økonomisk betydning i forbindelse med dimensioneringen af plejeboliger i kommunens lokalområder.

Lokalråd og landsbyudvikling
LIFA Census kan også analysere mindre byområder for at identificere deres fællestræk eller særlige tendenser. Områdets demografiske sårbarhed og dets stabilitet er vigtige indikatorer for en landsbys levedygtighed og kan i kombination med øvrig viden om landsbyen bidrage til en mere kvalificeret landsbyudvikling.

Den optimale transportplanlægning
LIFA Census giver indsigt i hvilke husstandstyper, der bruger og er motiverede for at bruge offentlig bustransport. Dermed får kommunen overblik og et styreredskab til at planlægge, hvor busruter skal gå, hvis bussen skal ramme flest mulige. Ligeledes kan viden om forskellige typer husstandes brug af bil, cykel og offentlig transport anvendes til at optimere planlægningen af nye veje.

Nøgletal baseret på kommunens egne registre

LIFA Census moduler LIFA Census-suiten består af følgende moduler:
1. GIS-datawarehouse
2. Kube til business intelligence-systemer
3. Geodemografisk datapakke
4. Webservices med kortlag, rapport-API

For at dataunderstøtte bredest muligt i hele organisationen, anbefaler vi den samlede pakke af moduler i LIFA Census.Det er dog muligt at starte op med vores GIS-datawarehouse og så supplere med de øvrige moduler efter behov.

Census er baseret på kommunens egne administrative registre (CVR, BBR, ESR, CVR m.m.), og nøgletalsdatabasen er placeret på kommunens egne servere. Hermed sikres både et lokalt ejerskab til data og et validt datagrundlag. Samtidig undgår kommunen unødvendige udgifter til dobbelt indkøb af data, når nøgletalsdatabasen beriges med oplysninger fra andre lokale fagregistre.

Let adgang til data
De mange data i LIFA Census kan både tilgås fra GIS-platforme og fra BI-systemer. Dertil kan kommunen vælge, om data skal være klargjort alene til GIS (gennem et geodatawarehouse). Eller om de også skal kunne tilgås fra BI-systemer (via tabulære kuber). Således kan produktet tilpasses forskellige behov og skaleres i takt med, at behovet vokser.

Vil du vide mere

Kontakt os, hvis du vil vide mere om LIFA Census eller ønsker en uforpligtende demonstration af nøgledatabasen. Du kan også finde detaljerede oplysninger om vores løsninger på lifa.dk.
Vores medarbejdere sørger både for oprettelse af databasen og undervisning af kommunens medarbejdere.
Hent Brochure – LIFA Census